Scroll ned ...

Haugaland Interkommunale Miljøverk

Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) er et interkommunalt selskap og ble etablert i 2007 av eierkommunene Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord

Vårt mål er å sørge for at alle innbyggerne i HIM kommunene har brukervennlige løsninger for sortering av avfall og moderne miljøparker for levering av avfall. HIM jobber for å redusere den totale avfallsmengden, tilby gode sorteringsordninger, øke fokuset på gjenbruk, skape ressurser av avfallet som samles inn og ta forsvarlig hånd om restavfallet.

Les mer

him_portretter_002

Aktuell kommentar

Også i 2022 ble vinteren og våren i stor grad påvirket av koronapandemien, og en del ansatte i HIM fikk covid på våren. Anleggene var åpne hele året, men i administrasjonen var det pålagt hjemmekontor i flere måneder. Det positive er at vi er blitt gode på digitale møter og kurser i løpet av de siste årene. Det er imidlertid vanskelig å bygge lagånd når mange sitter spredt på hjemmekontor, og det er ikke alle møter som er like godt egnet å gjennomføre digitalt.

Fra januar 2022 ble det innført innsamling av juletrær for alle abonnenter og fra våren ble innsamlingsordning for hageavfall innført. Vi har ikke innført andre henteordninger i 2022, men når det gjelder nedgravde løsninger, er trenden i Haugesund kommune at det nå etableres slike løsninger i stadig flere etablerte borettslag.

HIM prøver å være synlige og har hatt en stor økning i innlegg på Facebook og Instagram. Vi har i tillegg fått en hel del redaksjonell omtale i lokalavisene.

Våren 2022 ble det gjennomført plukkanalyser og vi fikk utarbeidet et klimaregnskap. Plukkanalysen viser at det fortsatt er stort potensiale for å få sortert ut mer fra restavfallet, særlig matavfall og plast. Resultatene fra klimaregnskapet viser at HIM sin avfallsbehandling gir netto negative klimagassutslipp på til sammen ca 10 500 tonn CO2e for 2021. Det samlede netto negative resultatet, som kan leses som en netto klimagevinst, er hovedsakelig et resultat av høy grad av materialgjenvinning for flere fraksjoner.

Målsettingen for Norge er å oppnå 55 % materialgjenvinning av husholdningsavfall innen 2025. HIM har de siste årene hatt en materialgjenvinningsgrad på ca 45-46 %, og i 2022 økte den til ca 47 %.

I mai 2022 fikk HIM et nytt styre med mange nye styremedlemmer inkludert ny styreleder. Det ble gjennomført styreseminar i september der styret var på befaring på alle HIM sine anlegg og fikk en grundig innføring om HIM og avfallsbransjen.

HIM engasjerte sommeren 2022 to REdu-studenter. Den ene var en kjemistudent som så på mulighet for salg av farlig avfall og den andre jobbet med registrering og informasjon knyttet til glass-/metallemballasje. I tillegg deltok HIM i et REdu-prosjekt innen deponi. Flere studenter var engasjert av Avfall Norge og jobbet med 4 ulike deponier i Norge. Det er både nyttig og hyggelig å ha studenter i jobb, og det planlegges å engasjere nye studenter til sommeren.

Høsten 2022 startet byggingen av nytt garderobe-, undervisnings- og kontorbygg på Årabrot. Det ble også igangsatt arbeid med regulering av området der det skal bygges ny omlastingshall på Årabrot.

Det er et mål for HIM å øke fokuset på gjenbruk i årene som kommer. I 2022 hadde vi en Pop-up butikk i juni/juli midt i Haugesund sentrum og et gjenbruksjulemarked i desember for å øke fokus på gjenbruk.

I løpet av 2022 ble det utarbeidet slamanbud sammen med HIM sine eierkommuner. Norva 24 Vest AS ble tildelt oppdraget som starter 01.01.24 og varer i 5 år med 1+1+1+1 opsjonsår

HIM Transport AS

Datterselskapet HIM Transport AS er 100 % eid av HIM IKS. Driften har også i 2022 fungert godt med få avvik. Alle renovatørene og bilene ble samlet på Årabrot Miljøpark fra 01.01.22 da en ser mange driftsfordeler med å være samlet på et anlegg i stedet for to. Det er også satt av plass til garderober og kontorer for HIM Transport i det nye driftsbygget på Årabrot.

Avsluttende kommentar

Det er viktig for HIM å jobbe i tråd med vedtatt strategiplan fremover. Her ligger det mange strategier, målsettinger og handlingsplaner. Vi skal innføre nye ordninger for kundene våre, blant annet ny ordning for tekstiler innen 2025. Det skal også investeres i nye renovasjonsbiler og maskiner de kommende årene, og bruk av biogass og el vil bli vurdert.

I tillegg skal det investeres i bygg og anlegg for å opprettholde god kvalitet på råvarer og unngå avvik samt å øke tilbudet om undervisning og omvisninger. Driftsbygget på Årabrot vil bli ferdig i løpet av høsten 2023, mens det planlegges oppstart på bygging av ny omlastingshall vinteren 2023/2024.

Deponietappe 1 på Toraneset skal ferdigstilles i 2023. Den nye deponietappen som ble ferdig sommeren 2022 vil tas i bruk når etappe 1 er full.

For å få gjennomført alle prosjektene er det svært viktig å fortsette å være en attraktiv arbeidsplass slik at vi får beholde og rekruttere flinke og motiverte medarbeidere.

Jeg vil avslutte med å takke alle ansatte for innsatsen og takke styret, kunder og andre forbindelser for godt samarbeid!

 

Gro Staveland
Adm.direktør

Styrets årsberetning 2022

Virksomhetens art og hvordan den drives

Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) er et interkommunalt selskap eid av kommunene Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord. Selskapet er opprettet for å utføre oppgaver tilknyttet renovasjon, slam og gjenvinning for disse kommunene. Selskapet har hovedkontor i Vindafjord kommune.

HIM utfører i dag alle renovasjons- og slamtjenestene for eierkommunene. I tillegg tilbyr selskapet renovasjonstjenester til næringslivet i Nord Rogaland.

Videre drift

Regnskap og balanse er satt opp i samsvar med krav i regnskapsloven. Etter styrets mening viser de økonomiske resultatene at forutsetningen for å drive videre er til stede.

Redegjørelse for årsregnskapet

Her følger en oversikt over regnskapsmessige forhold.

Arbeidsmiljø

Selskapet har som målsetting å ta vare på helsa til de ansatte, både fysisk og mentalt. HIM har avtale med Falck Norge AS og det utarbeides årlig en samarbeidsplan. I 2022 ble det gjennomført fire møter i HIM sitt AMU-utvalg og fire samarbeidsmøter mellom tillitsvalgte og ledelse.

Likestilling

HIM har som mål å være en arbeidsplass preget av mangfold der det råder full likestilling. Det skal ikke forekomme diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller alder.

Åpenhetsloven

HIM har kommet langt i arbeidet med å kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold i virksomheten og produkter/tjenester knyttet til virksomhetens leverandørkjede.

Ytre miljø

HIM tar prøver av sigevann og grunnvann på Toraneset Miljøpark i tråd med utslippstillatelse. I tillegg tar HIM prøver av overvann fra avfallsmottak/hagekompostering på Årabrot Miljøpark i henhold til tillatelse. Haugesund kommune har ansvar for miljøundersøkelser knyttet til deponiovervåkingen ved Årabrot Miljøpark i henhold til tillatelse fra Statsforvalteren.

Fremtiden

Nasjonale- og EU-mål for materialgjenvinning er henholdsvis 55, 60 og 65 % frem mot 2025, 2030 og 2035. EU har også besluttet at det skal innføres krav til innsamling av tekstiler innen utgangen av 2025. HIM leverte i 2022 en del trevirke til materialgjenvinning, og dette vil øke i 2023. Materialgjenvinningsprosenten i HIM er nå på ca. 47 %.

Styret i HIM IKS 2022

<p>Tonny Nundal styremedlem, Gro Staveland adm. dir., Birger Førre styremedlem, Brit Turid Klungland styremedlem, Natalia Kondarewicz nestleder, Kristin Brekke Hovland observatør ansatte, Olav Linga styreleder, Ann Jeanette Sunde styremedlem, Bjørn A. Røsdal styremedlem ansatte, Ove Kahrs Wangensteen styremedlem, Harald Larssen Lønning varamedlem</p>

Tonny Nundal styremedlem, Gro Staveland adm. dir., Birger Førre styremedlem, Brit Turid Klungland styremedlem, Natalia Kondarewicz nestleder, Kristin Brekke Hovland observatør ansatte, Olav Linga styreleder, Ann Jeanette Sunde styremedlem, Bjørn A. Røsdal styremedlem ansatte, Ove Kahrs Wangensteen styremedlem, Harald Larssen Lønning varamedlem

Regnskap 2022

Resultatregnskap, Balanse, Kontantstrømanalyse og Noter til årsregnskapet.

Resultatregnskap 2022

Morselskap Konsern
2021 2022 Budsjett 2022 Beskrivelse Note 2022 2021
Driftsinntekter og driftskostnader
36 160 289 39 805 500 36 490 000 Inntekter Miljøparkene 39 805 500 36 160 289
7 743 036 8 068 584 7 992 400 Slaminntekter 8 068 584 7 743 036
72 751 910 77 292 895 78 593 850 Renovasjonsinntekter 77 292 895 72 751 910
6 214 912 7 111 908 5 175 000 Gjenvunne materialer 7 111 908 6 214 912
5 316 617 5 649 649 1 885 500 Annen driftsinntekt 2 297 867 1 964 835
128 186 764 137 928 536 130 136 750 Sum driftsinntekter 1 13 134 576 754 124 834 982
61 075 440 61 162 010 65 784 000 Transport- og behandlingskostnader 36 146 175 39 043 608
33 305 465 36 445 603 35 665 226 Lønnskostnad 3 51 106 739 46 688 316
12 522 452 9 571 675  13 480 107 Avskrivning på varige driftsmidler 6 9 677 675 12 692 452
18 333 263 24 691 584 16 078 000 Annen driftskostnad 6 32 465 794 24 062 504
125 236 620 131 870 872 131 007 333 Sum driftskostnader 129 396 383 122 486 880
2 950 145 6 057 664 -870 583 Driftsresultat 5 180 371 2 348 102
Finansinntekter og finanskostnader
294 062 735 893 250 000 Renteinntekt 735 940 294 062
 0 21 069  180 000 Annen finansinntekt 22 954 1 461
0 0  0 Nedskrivning finansielle anleggsmidler 0 0
-563 116 -2 424 552 – 1 570 000 Rentekostnad -2 426 608 -563 279
-187 715 -417 375 – 197 650 Annen finanskostnad 6 -417 375 -187 715
-456 769 -2 084 965 -1 337 650 Netto finansresultat -2 085 089 -455 471
2 493 376 3 972 699 -2 208 233 Ordinært resultat før skattekostnad 3 095 282 1 892 631
-173 140 -292 084 0  Skattekostnad på ordinært resultat 5 -99 519 -41 057
2 320 235 3 680 615 – 2 208 233 Årets resultat 7 2 995 763 1 851 574
Anvendelse av årsresultatet
0 0 0 Avsatt utbytte 0 0
0 0 0 Minoritetsandel av årets resultat 0 0
2 320 235 3 680 615 – 2 208 233 Annen egenkapital/Konsernets fond 2 995 763 1 851 574
2 320 235 3 680 615 – 2 208 233 Sum anvendelse 7 2 995 763 1 851 574

 

Balanse

 

 

Morselskap Konsern
2021 2022 Note 2022 2021
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler:
377 614 327 940 Utsatt skattefordel 5 430 904 530 013
377 614 327 940 Sum immaterielle eiendeler 430 904 530 013
 Varige driftsmidler:
49 580 791 68 190 590 Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 68 190 590 49 636 791
37 786 700 31 609 499 Maskiner og anlegg 31 609 499 37 836 700
0 0 Driftsløsøre, inventar og utstyr 0 0
87 367 491 99 800 089 Sum varige driftsmidler 6 10 99 800 089 87 473 491
 Finansielle anleggsmidler:
50 000 908 000 Aksjer i datterselskap 4 0 0
1 150 164 1 247 803 Investeringer i aksjer og andeler 4 1 247 803 1 150 164
0 0 Lån til selskap i samme konsern 12 0 0
1 200 164 2 155 803 Sum finansielle anleggsmidler 1 247 803 1 150 164
88 945 269 102 283 832 Sum anleggsmidler 101 478 796 89 153 668
 OMLØPSMIDLER
474 360 606 110 Varebeholdning 606 110 474 360
Fordringer:
7 805 148 9 259 362 Kundefordringer 2 9 259 362 7 805 148
2 791 908 6 460 847 Andre fordringer 12 4 327 015 2 983 584
10 597 056 15 720 209 Sum fordringer 13 586 377 10 788 731
9 143 144 55 165 681 Kontanter og bankinnskudd 9 57 129 893 12 152 679
20 214 560 71 492 000 Sum omløpsmidler 71 322 380 23 415 770
109 159 829 173 775 832 SUM EIENDELER 172 801 177 112 569 438

 

Morselskap Konsern
2021 2022 Note 2022 2021
EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital:
175 800 175 800 Selskapskapital 7 175 800 175 800
175 800 175 800 Sum innskutt egenkapital 175 800 175 800
Opptjent egenkapital
21 174 130 24 854 745 Annen egenkapital, majoritetsdel 25 593 367 22 597 604
0 0 Annen egenkapital, minoritetsdel 0 0
21 174 130 24 854 745 Sum opptjent egenkapital 25 593 367 22 597 604
21 349 930 25 030 545 Sum egenkapital 7 25 769 167 22 773 404
 GJELD
 Avsetning for forpliktelser:
4 699 212 5 445 539 Pensjonsforpliktelser 11 5 445 539 4 699 212
0 0 Utsatt skatt 5 0 0
9 500 000 9 500 000 Andre avsetninger for forpliktelser 8 9 500 000 9 500 000
14 199 212 14 945 539 Sum avsetning for forpliktelser 14 945 539 14 199 212
Langsiktig gjeld:
56 805 523 107 217 081 Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 8 107 217 081 56 805 523
56 805 523 107 217 081 Sum langsiktig gjeld 107 217 081 56 805 523
Kortsiktig gjeld:
0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0
9 491 076 19 161 551 Leverandørgjeld 15 969 517 9 273 148
44 648 410 Betalbar skatt 5 410 44 648
2 107 094 2 231 461 Skyldig offentlige avgifter 3 667 443 3 311 098
5 162 345 5 189 246 Annen kortsiktig gjeld 5 232 020 6 162 404
16 805 164 26 582 667 Sum kortsiktig gjeld 24 869 390 18 791 299
87 809 899 148 745 287 Sum gjeld 147 032 010 89 796 034
109 159 829 173 775 832 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 172 801 177 112 569 438

Kontantstrømsanalyse

 

 

Morselskap Konsern
2021 2022 2022 2021
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
2 493 375 3 972 699 Resultat før skattekostnad 3 095 282 1 892 631
0 -44 648 Periodens betalte skatt -44 648 -12 283
-1 508 000 0 Gevinst salg anleggsmidler 0 -1 578 667
12 522 452 9 571 675 Ordinære av- og nedskrivninger 9 677 675 12 692 452
-366 568 746 327 Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsfond 746 327 -366 568
-11 587 055 8 084 511 Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld 5 110 405 -11 843 923
3 477 632 -3 759 673 Endring i andre tidsavgrensningsposter -1 913 973 3 116 065
5 031 836 18 570 891 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 16 671 068 3 899 707
 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
1 758 000 0 Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 0 1 918 000
-32 912 362 -22 004 273 Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler -22 004 273 -32 912 362
0 0 Innbetaling ved salg av aksjer/andeler i andre foretak 0 0
0 0 Innbetaling av lån til selskap i samme konsern 0 0
-95 115 -955 639 Inn-/utbetalinger ved kjøp av andre investeringer -97 639 -95 115
-31 249 477 -22 959 912  Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -22 101 912 -31 089 477
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
15 915 000 58 875 000 Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld 58 875 000 15 915 000
-8 063 980 -8 463 442 Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld -8 466 942 -8 063 980
0 0 Inn-/utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld 0 0
0 0 Netto endring kassekreditt 0 0
0 0 Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 0 0
0 0 Utbetalinger utbytte 0 0
7 851 020 50 411 558 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 50 408 058 7 854 520
-18 366 621 46 022 537 Netto endring i kontanter 44 977 214 -19 335 250
27 509 765 9 143 144 Kontanter og bankinnskudd 1.1. 12 152 679 31 487 929
9 143 144 55 165 681 Kontanter og bankinnskudd 31.12 57 129 893 12 152 679

Organisasjon 2022

HIM IKS hadde ved inngangen til 2023 totalt 43 faste stillinger inkludert fire lærlinger, tre lærlinger i gjenvinningsfaget og en lærling i kontorfaget. Av 43 fast ansatte er 21 kvinner. Det er særlig i operative yrker at det fortsatt er mannsdominans. HIM har nå tre kvinnelige fagarbeidere på anleggene med utdannelse i gjenvinningsfaget, en kvinnelig lærling i samme fag og en kvinne i deltidsstilling i bruktbutikken. Kontorarbeidsplassene er svært kvinnedominerte, og på sikt er det ønskelig med en bedre balanse både ute og inne. I ledergruppa er tre kvinner og to menn inkludert daglig leder som er kvinne. Styret bestod i 2022 av tre kvinner og fem menn.

Representantskap

Høsten 2019 ble det valgt nytt representantskap for perioden 2019-2023 med Astri Furumo som leder og Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim som nestleder.

Styret

I mai 2022 valgte representantskapet i HIM nytt styre for perioden 2022-2024

Lærlinger i HIM

HIM er stolt lærebedrift og er med på å ta samfunnsansvar for å sikre rekrutteringen av fagarbeidere på Haugalandet. Vi har hatt lærling i gjenvinningsfaget siden 2008 og i kontorfaget siden høsten 2021. Vi tar inn nye lærlinger hvert år, og har til nå hatt 10 lærlinger i gjenvinningsfaget. Vi har i tillegg en lærling i kontorfaget, og skal ha en ny lærling i gjenvinningsfaget fra høsten 2023.

REdu studenter

Det er viktig for HIM å bidra til rekruttering i avfallsbransjen. Sommeren 2022 tok vi imot to REdu-studenter, som hadde sommerprosjekter hos oss.

Året i bilder

HMS og kvalitetsarbeid

HIMs mål er null skader på personell og utstyr. Dette skal oppnås ved å arbeide systematisk med å forebygge skader og arbeidsrelaterte sykdommer. Ansatte får tilbud om kurser, det gjennomføres vernerunder, risikovurderinger og det avholdes flere beredskapsøvelser årlig på alle anleggene.

HIM har et kvalitetssystem som beskriver oppgavene vi utfører på miljøparkene og i administrasjonen. Kvalitetssystemet revideres jevnlig og minst en gang årlig. Alle aktivitetene er risikovurdert og vi jobber hele tiden for å ha et sikkert og trygt arbeidsmiljø. I 2022 hadde vi fokus på bedriftskultur og arrangerte HMS dager i Skånevik.

 

Miljø

HIM er en miljøbedrift og ønsker å være en aktør og bidragsyter for det grønne skiftet

Miljøregnskap

HIMs virksomhet har en netto klimagevinst som skyldes høy grad av materialgjenvinning av flere avfallsfraksjoner. Materialgjenvinning av metall og EE-avfall gir spesielt stor klimagevinst fordi gjenvinning av metall erstatter metallproduksjon fra jomfruelig materiale som er forbundet med høye klimagassutslipp.

Prosjekter og forbedringsabeid

Renovasjonsgebyr - likt for alle

Alle bosteder som produserer husholdningsavfall skal betale renovasjonsgebyr. HIM har jobbet lenge for å oppnå lik behandling i alle eierkommunene og i 2022 var det Etne sin tur.

Driftsbygg Årabrot

HIM bygger nytt driftsbygg på Årabort miljøpark, bygget skal romme garderober, kontorer og undervisningsrom.

Plukkanalyse

HIM gjennomfører plukkanalyser for å finne ut hvor flinke folk er til å sortere. I 2022 utførte vi en omfattende analyse hvor fem tilfeldig valgte områder ble undersøkt. Hele 59 % av det som kastes i restavfallet kunne vært gjenvunnet eller gjenbrukt.

Renovasjon og slam

Renovasjon

HIM Transport AS er et datterselskap av HIM IKS og samler inn avfall hos HIMs innbyggere.

Tagging av avfallsbeholdere

Moderne avfallsløsninger

Slamtømming

HIM har ansvaret for tømming av over 6.000 private slamanlegg (septik), og for tømming av store kommunale slamavskillere i HIM kommunene. Anleggene tømmes etter ulik tømmefrekvens.

Fritak fra renovasjonsgebyret

HIM behandlet 470 søknader om fritak eller forlengelse av eksisterende fritak fra slam- og renovasjonsgebyr i 2022

Klager på manglende tømming

HIM mottar generelt få klager på manglende tømming av beholdere. I 2022 mottok vi totalt 650 klager på manglende tømming.

Miljøparkene

Det er mange som bruker miljøparkene våre, i 2022 hadde vi omtrent 63 000 betalende kunder, i tillegg har vi de som skal til bruktbutikken Affi og Skattkamrene. HIMs miljøparker på Toraneset og Årabrot har åpent alle dager utenom søndag, begge parkene er åpne for husholdnings- og næringskunder. Etne miljøstasjon har åpent mandag og onsdag, i Etne er det bare åpent for husholdningskunder.

Etne miljøstasjon
Toraneset miljøpark
Årabrot miljøpark

Fra hageavfall til kompost

HIM produserer næringsrik jord for salg i miljøparkene. Alt hageavfall som kommer inn til miljøparkene våre komposteres og selges til privatpersoner og mindre næringsdrivende. Det tar mellom 9 og 12 måneder å gjøre hageavfallet om til kompost.

Brannøvelse på Årabrot

Hva skjer om det oppstår brann på farlig avfall-mottaket vårt på Årabrot? HIM trente på det som ikke skal skje sammen med Haugesund brannvesen høsten 2022.

Nytt deponi på Toraneset miljøpark

Deponietappe 2 på Toraneset miljøpark ble ferdigstilt i 2022

Gjenbruk

Gjenbruk er øverst i avfallspyramiden og HIM ønsker å bidra til et samfunn hvor folk tar grønne valg. Vi drifter gjenbruksbutikken Affi på Årabrot miljøpark og Skattkamrene på Toraneset miljøpark og Etne miljøstasjon. HIM har også enkeltarrangement med fokus på gjenbruk.

Pop-up butikk

I mai 2022 åpnet HIM en pop-up butikk for gjenbruk i Haraldsgata i Haugesund.

Julegjenbruksmarked

I desember arrangerte HIM gjenbruksjulemarked på Affi. Det var god stemning med gløgg, julemusikk og gjenbruksskatter.

Farlig avfall på Affi

Maling og andre produkter som kommer inn på farlig avfall mottaket kan gjenbrukes, bra for kundene våre og bra for miljøet.

Avfall og tall

Det er viktig å redusere avfallsmengden, og i 2022 ble det registrert enda mindre avfall per innbygger enn i 2021. I gjennomsnitt bidro hver innbygger på Haugalandet med 382 kg avfall i 2022.

Totalt antall tonn mottatt avfall fra husholdning og næring
Kg avfall produsert per innbygger
% materialgjenvinning

Avfall leveres videre

Mye av avfallet HIM mottar blir sendt videre til behandling av våre underleverandører. Tabellen under viser hvor vi leverer avfallet som samles inn hjemme og hva det blir til.

Avfall som hentes hjemme

Hva skjer med avfallet?

Avfallet som samles inn gjenbrukes, blir til nye produkter (materialgjenvinning), energi eller deponeres. Her viser vi tall fra private husholdninger.

Avfall som leveres til miljøparkene

Miljøparkene våre mottar mange typer avfall, og mengden som leveres varierer fra år til år. Diagrammet viser mengde avfall til miljøparkene fra 2010 til 2022. I 2020 var det en topp som er relatert til Covid-19.

Kommunikasjon og holdningsskapende arbeid

Støtte til lokale miljørelaterte aktiviteter

HIM setter hvert år av et beløp på budsjettet som skal gå til avfallsreduserende tiltak og holdningsskapende arbeid. Alle innbyggerne i HIM kommunene kan søke om få disse midlene.

Glass og metall

Emballasje av glass og metall som samles inn, blir til nye produkter. Det kan gjenvinnes på nytt, uendelig mange ganger. Dessverre er det mye feilsortering i glass- og metallbeholderen. Sommeren 2022 gjennomførte HIM en kampanje for å få innbyggerne til å sortere riktig. HIM fikk midler av Norsk Metallgjenvinning og Sirkel til å gjennomføre kampanjen. Alle beholderne for glass og metall ble tagget med et klistremerke med informasjon om hva som skal kastes i beholderen. På klistermerket er det også en QR-kode, som leder til en nettside med mer informasjon.

HIM-nytt

HIM Næring

HIM tilbyr henteordninger for næringslivet på restavfall, matavfall, papp/papir, plastemballasje og glass- og metallemballasje. I tillegg henter vi andre fraksjoner etter forespørsel. Mange av våre næringskunder leverer i tillegg avfall direkte til miljøparkene. Vi har totalt 900 næringskunder.

Henteordninger

Vi har ca 900 kundeavtaler som kommer inn under kategorien næringskunder. 760 av disse har henteavtaler på mat- og restavfall, papp/papir, plastemballasje samt glass/metallemballasje, og utgjør en stor del av virksomheten til HIM Næring. 164 av kundeavtalene er kommunale avdelinger/institusjoner i eierkommunene våre, og er fordelt slik:

Bokn 10
Etne 19
Haugesund 57
Tysvær 42
Vindafjord 36

Henting av smitte- og risikoavfall utgjør en stor del av virksomheten til HIM Næring, vi hadde 85 kunder i 2022. Vi henter både på kommunale institusjoner og hos privatpraktiserende kunder i HIMs kommuner. I tillegg har vi anbudet for denne tjenesten i Karmøy kommune. HIM henter farlig avfall hos kunder etter avtale. Vi hadde 45 kunder på dette i 2022.

Direkte levering

Næringskunder leverer også avfall direkte til miljøparkene ved å sortere selv på rampe, eller ved å levere usortert avfall til sorteringshall på Toraneset miljøpark. I tillegg mottar vi avfall som skal deponeres, eksempler på dette er lettere forurensede grusmasser, blåsesand og asbest. Før HIM kan ta imot avfallet, må det avklares om HIM har tillatelse til å ta imot avfallstypen, og det må leveres analyseprøver og dokumentasjon i henhold til gjeldende regelverk.

Les mer

Annen informasjon

Telefonstatistikk

Antall telefoner til HIM sitt kundesenter i 2020, 2021 og 2022.

Gebyrutvikling renovasjon

Selvkostfond

Langsiktig gjeld

Utvikling langsiktig gjeld - beløp i hele 1000 kr