Nytt deponi på Toraneset miljøpark

Deponietappe 2 på Toraneset miljøpark ble ferdigstilt i 2022

Avfall som ikke kan gjenbrukes, material- eller energigjenvinnes legges på deponi. Her blir avfallet oppbevart på en forsvarlig måte og det er kontroll på utlekking og gassdannelse fra deponiet. På Toraneset har det vært deponidrift siden 1983, og i 2022 ble deponietappe 2 ferdig. Vi har fremdeles litt plass i det gamle deponiet og kommer til å avsluttet dette i løpet av 2023.