Balanse

 

 

Morselskap Konsern
2021 2022 Note 2022 2021
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler:
377 614 327 940 Utsatt skattefordel 5 430 904 530 013
377 614 327 940 Sum immaterielle eiendeler 430 904 530 013
 Varige driftsmidler:
49 580 791 68 190 590 Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 68 190 590 49 636 791
37 786 700 31 609 499 Maskiner og anlegg 31 609 499 37 836 700
0 0 Driftsløsøre, inventar og utstyr 0 0
87 367 491 99 800 089 Sum varige driftsmidler 6 10 99 800 089 87 473 491
 Finansielle anleggsmidler:
50 000 908 000 Aksjer i datterselskap 4 0 0
1 150 164 1 247 803 Investeringer i aksjer og andeler 4 1 247 803 1 150 164
0 0 Lån til selskap i samme konsern 12 0 0
1 200 164 2 155 803 Sum finansielle anleggsmidler 1 247 803 1 150 164
88 945 269 102 283 832 Sum anleggsmidler 101 478 796 89 153 668
 OMLØPSMIDLER
474 360 606 110 Varebeholdning 606 110 474 360
Fordringer:
7 805 148 9 259 362 Kundefordringer 2 9 259 362 7 805 148
2 791 908 6 460 847 Andre fordringer 12 4 327 015 2 983 584
10 597 056 15 720 209 Sum fordringer 13 586 377 10 788 731
9 143 144 55 165 681 Kontanter og bankinnskudd 9 57 129 893 12 152 679
20 214 560 71 492 000 Sum omløpsmidler 71 322 380 23 415 770
109 159 829 173 775 832 SUM EIENDELER 172 801 177 112 569 438

 

Morselskap Konsern
2021 2022 Note 2022 2021
EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital:
175 800 175 800 Selskapskapital 7 175 800 175 800
175 800 175 800 Sum innskutt egenkapital 175 800 175 800
Opptjent egenkapital
21 174 130 24 854 745 Annen egenkapital, majoritetsdel 25 593 367 22 597 604
0 0 Annen egenkapital, minoritetsdel 0 0
21 174 130 24 854 745 Sum opptjent egenkapital 25 593 367 22 597 604
21 349 930 25 030 545 Sum egenkapital 7 25 769 167 22 773 404
 GJELD
 Avsetning for forpliktelser:
4 699 212 5 445 539 Pensjonsforpliktelser 11 5 445 539 4 699 212
0 0 Utsatt skatt 5 0 0
9 500 000 9 500 000 Andre avsetninger for forpliktelser 8 9 500 000 9 500 000
14 199 212 14 945 539 Sum avsetning for forpliktelser 14 945 539 14 199 212
Langsiktig gjeld:
56 805 523 107 217 081 Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 8 107 217 081 56 805 523
56 805 523 107 217 081 Sum langsiktig gjeld 107 217 081 56 805 523
Kortsiktig gjeld:
0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0
9 491 076 19 161 551 Leverandørgjeld 15 969 517 9 273 148
44 648 410 Betalbar skatt 5 410 44 648
2 107 094 2 231 461 Skyldig offentlige avgifter 3 667 443 3 311 098
5 162 345 5 189 246 Annen kortsiktig gjeld 5 232 020 6 162 404
16 805 164 26 582 667 Sum kortsiktig gjeld 24 869 390 18 791 299
87 809 899 148 745 287 Sum gjeld 147 032 010 89 796 034
109 159 829 173 775 832 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 172 801 177 112 569 438