Arbeidsmiljø

Selskapet har som målsetting å ta vare på helsa til de ansatte, både fysisk og mentalt. HIM har avtale med Falck Norge AS og det utarbeides årlig en samarbeidsplan. I 2022 ble det gjennomført fire møter i HIM sitt AMU-utvalg og fire samarbeidsmøter mellom tillitsvalgte og ledelse.

Kulturverdiene i HIM er respekt, mangfold og tillit, og vårt felles mål er at alle skal glede seg til å gå på jobb! Dette jobbes det med på ulikt vis i avdelingene i HIM:

 • Det ble gjennomført to personalmøter (vår og høst), HMS/arbeidsmiljø-dager for alle ansatte i Skånevik i mai, sommerfest i juni for alle ansatte og julebord i desember for alle ansatte med følge.
 • Det utføres månedlige vernerunder på miljøparkene.
 • I 2022 ble hjemmekontorordning etablert fast, og de som kan benytte seg av ordningen signerer en egen hjemmekontoravtale. Hjemmekontor bidrar til at ansatte får en mer fleksibel arbeidshverdag, og er tatt i bruk av de fleste som har mulighet til å benytte ordningen.
 • HIM bidrar økonomisk til forebyggende fysiske og psykiske helsetiltak og økte den årlige summen fra kr 3500 til kr 4000 (HIM dekker inntil 75% av kostnad inntil 4000 kr).
 • Selskapet har i mange år hatt samarbeidsavtale med Kreftomsorg Rogaland.

HIM har følgende mål knyttet til arbeidsmiljø:

 • HIM skal fortsette å være en IA-bedrift
 • Det skal utarbeides årlig samarbeidsplan med bedriftshelsetjenesten.
 • De ansatte skal ha tilbud om helseundersøkelse hvert 2. år.
 • Det skal gjennomføres ergonomiundersøkelser minimum hvert 3. år.
 • Sykefravær < 1,5 % for korttidsfravær og < 6 % totalt sett.
 • HIM skal ikke ha fraværsskader.

 

År Totalt % Korttidsfravær Langtidsfravær
2022 8,93 2,04 6,89
2021 8,48 1,38 7,10
2020 6,94 0,68 6,26
2019 6,86 0,52 6,34
2018 4,36 0,75 3,61
2017 4,70 0,70 4,00
2016 5,85 0,71 5,14
2015 6,06 0,74 5,33

Oversikt over sykefravær gjelder alle fast ansatte inkludert lærlinger. Korttidsfraværet er lavt også i 2022, men ikke i tråd med målsetting. Hovedgrunnen er et stort korttidsfravær våren 2022 pga covid. Langtidsfraværet er ikke i henhold til målsetting, dette skyldes flere lange sykefravær. Det tilbys ulike former for tilrettelegging.Det ble ikke registrert personskader som medførte fravær fra arbeid i 2022, og målsettingen om ingen fraværsskader ble dermed oppnådd.