Resultatregnskap 2022

Morselskap Konsern
2021 2022 Budsjett 2022 Beskrivelse Note 2022 2021
Driftsinntekter og driftskostnader
36 160 289 39 805 500 36 490 000 Inntekter Miljøparkene 39 805 500 36 160 289
7 743 036 8 068 584 7 992 400 Slaminntekter 8 068 584 7 743 036
72 751 910 77 292 895 78 593 850 Renovasjonsinntekter 77 292 895 72 751 910
6 214 912 7 111 908 5 175 000 Gjenvunne materialer 7 111 908 6 214 912
5 316 617 5 649 649 1 885 500 Annen driftsinntekt 2 297 867 1 964 835
128 186 764 137 928 536 130 136 750 Sum driftsinntekter 1 13 134 576 754 124 834 982
61 075 440 61 162 010 65 784 000 Transport- og behandlingskostnader 36 146 175 39 043 608
33 305 465 36 445 603 35 665 226 Lønnskostnad 3 51 106 739 46 688 316
12 522 452 9 571 675  13 480 107 Avskrivning på varige driftsmidler 6 9 677 675 12 692 452
18 333 263 24 691 584 16 078 000 Annen driftskostnad 6 32 465 794 24 062 504
125 236 620 131 870 872 131 007 333 Sum driftskostnader 129 396 383 122 486 880
2 950 145 6 057 664 -870 583 Driftsresultat 5 180 371 2 348 102
Finansinntekter og finanskostnader
294 062 735 893 250 000 Renteinntekt 735 940 294 062
 0 21 069  180 000 Annen finansinntekt 22 954 1 461
0 0  0 Nedskrivning finansielle anleggsmidler 0 0
-563 116 -2 424 552 – 1 570 000 Rentekostnad -2 426 608 -563 279
-187 715 -417 375 – 197 650 Annen finanskostnad 6 -417 375 -187 715
-456 769 -2 084 965 -1 337 650 Netto finansresultat -2 085 089 -455 471
2 493 376 3 972 699 -2 208 233 Ordinært resultat før skattekostnad 3 095 282 1 892 631
-173 140 -292 084 0  Skattekostnad på ordinært resultat 5 -99 519 -41 057
2 320 235 3 680 615 – 2 208 233 Årets resultat 7 2 995 763 1 851 574
Anvendelse av årsresultatet
0 0 0 Avsatt utbytte 0 0
0 0 0 Minoritetsandel av årets resultat 0 0
2 320 235 3 680 615 – 2 208 233 Annen egenkapital/Konsernets fond 2 995 763 1 851 574
2 320 235 3 680 615 – 2 208 233 Sum anvendelse 7 2 995 763 1 851 574