Ytre miljø

HIM tar prøver av sigevann og grunnvann på Toraneset Miljøpark i tråd med utslippstillatelse. I tillegg tar HIM prøver av overvann fra avfallsmottak/hagekompostering på Årabrot Miljøpark i henhold til tillatelse. Haugesund kommune har ansvar for miljøundersøkelser knyttet til deponiovervåkingen ved Årabrot Miljøpark i henhold til tillatelse fra Statsforvalteren.

Grunnvann og sigevann Toraneset Miljøpark

Sigevannet fra Toraneset Miljøpark har et relativt høyt nivå av suspendert stoff. Det suspenderte stoffet i sigevannet fører derimot ikke til høye konsentrasjoner av tungmetall, organisk stoff eller organisk miljøgifter. Sigevannet har et moderat/lavt nivå av nitrogen og et normalt KOF nivå (kjemisk oksygenforbruk er et mål for mengde av kjemisk nedbrytbart, organisk stoff i vann, ofte forkortet KOF). Snittnivået av tungmetall og organiske miljøgifter er lavt i sigevannet. Det ble ikke påvist olje, og konsentrasjonen av aromatisk løsemiddel og PAH-forbindelser er lav. Det ble ikke påvist noen akutt toksisk/giftig effekt for sigevannet.

Oversiktene fra 2009 til 2022 viser at nivået av lett løselige salter og KOF har sunket betraktelig i perioden som følge av utvasking og tilførsel av mer inerte massert etter 2009. Sammenlignet med andre avfallsdeponi er nivå av jern og tungmetall i sigevannet normalt.

Det har vært en økning i sigevannsmengde fra deponiet som følge av at etappe 2 på deponiet fra sommeren 2022 er tilkoblet sigevanns-oppsamlingen, og det dermed er større areal som tilfører regnvann til sigevannet. Siden det er lave eller moderate konsentrasjoner av de undersøkte parameterne i sigevannet, så blir det estimerte totalutslippet fra deponiet igjennom året funnet å være lavt. Sigevannet vil neppe påvirke resipienten, siden det er en sterk sjøvannsresipient.

Vannprøver som ble tatt av grunnvann viser at det har en noe dårlig kvalitet. Det er forholdsvis høye konsentrasjoner av nitrogen, forskjellige metaller og TOC (totalt organisk karbon, TOC, er mengden karbon som er bundet i en organisk forbindelse, og brukes ofte som en ikke-spesifikk indikator på vannkvalitet). Siden referansebrønnen i noen grad har like dårlig vannkvalitet, og det foreligger lave konsentrasjoner av ammonium-nitrogen og klorid i grunnvannsprøvene, konkluderes det med at grunn-vannet i området ikke blir påvirket av deponidriften, men at det heller ikke med sikkerhet kan avkreftes at grunnvannet blir påvirket med tilførsel av små mengder av sigevannet.

 

Resipientundersøkelse Toraneset miljøpark

I henhold til utslippstillatelse ble det gjennomført resipientundersøkelse ved Toraneset i 2022 og det er laget en rapport som beskriver resultatene fra 2022 sammenlignet med data fra tidligere undersøkelser. Det ble undersøkt hydrografi, sediment (kornfordeling og organisk innhold), kjemiske analyser av sediment og biota (metaller, PCB7 og PAH16), analyser av bunndyrsfauna og fjæresoneundersøkelse. Oversikt over undersøkelsesområdet med bunn-/vannstasjoner markert med røde prikker, strandsone-/biota i gult og Toraneset Miljøpark med grønn trekant.

  • Sammensettingen av bunnsedimentet var som forventet ut fra plassering av bunnstasjonene. Resultatene samsvarer godt med resultatene fra tidligere års undersøkelser.
  • De kjemiske analysene av sedimentet påviste jevnt over lave verdier av tungmetaller, med verdier innen tilstandsklasse I og II for samtlige metaller.
  • Innholdet av samlet mengde PCB7 tilsvarte tilstandsklasse I for alle tre stasjoner.
  • Analysene av bunndyrsfaunaen viste svært god tilstand (TK I) for samtlige parametere ved S17. TOR 8 hadde også høy diversitet, men noe høyere andel av tolerante og opportunistiske arter, med samlet tilstandsklasse II (God) for stasjonen. S16 hadde en del lavere diversitet enn de to andre stasjonene, med høyere dominans av enkeltarter, med samlet tilstandsklasse II (God) for stasjonen. Resultatene samsvarer godt med tidligere undersøkelser.
  • Samlet tilstandsklasse for alle fjæresoneparametere gir tilstands-klasse I – Svært god.
  • Samlet sett viser resultatene fra undersøkelsen i 2022 at det ikke har skjedd betydelige endringer i resipienten ved Toraneset miljøpark.
  • For de fleste parameterne er det svært gode eller gode miljøforhold.

Overvann fra avfallsmottak og hagekompostering Årabrot Miljøpark

Det er i 2022 gjennomført prøvetaking av overflatevann ved Årabrot Miljøpark. Overvannet fra anlegget blir ledet til sigevannsledning for sigevann sør, som er det gamle avfallsdeponiet ved Årabrot. Overvannet har ingen kontakt med avfall som ligger i deponiene ved Årabrot. Noe overflatevann fra omkringliggende terreng/skogområde vil renne inn på området og blir ledet via mengdemåler og prøvetakingsstasjon. Det er også gjennomført kontinuerlige mengdemålinger av avrenning fra avfallsanlegget.

For 2022 ble det analysert på to halvårlige blandprøver som er representative for hele perioden. Analysene av tungmetaller viser mindre endringer for 2022 sammenlignet med 2021. I 2022 ble det målt høyere TOC-verdier i forhold til 2021, men lavere enn målingene utført i 2020. Variasjon i TOC-nivå skyldes mest sannsynlig tilførsel av overflatevann fra omkringliggende myrlendte landområder som drenerer gjennom anlegget. Basert på analyseresultatene er det ikke noe som tilsier at overflatevannet fra Årabrot miljøpark vil ha negativ påvirkning for vannkvaliteten i sigevannet. Det har vist seg å være stabile målinger over flere år.

Nærmiljøtiltak

Årlig informasjonsmøte med naboene til Toraneset Miljøpark ble gjennomført våren 2022. I 2022 loggførte HIM kun en dag med lukt på anlegget på Toraneset. I 2021 ble det notert 8 dager med lukt, mens det i 2020 og 2019 ble notert 12 dager med lukt. De fleste dagene var lukten kortvarig (0.5 – 2 t.). Verken i 2021 eller 2022 mottok HIM klager på lukt fra naboer nær Toraneset, mens det ble mottatt to klager i 2020 og 10 klager i 2019 og 2018. Lukt på anlegget har ofte vært knyttet til kompostering av matavfall og i noe grad omlasting av restavfall. HIM har for øvrig ikke mottatt klager på lukt fra Årabrot Miljøpark. Det er ellers lite fugl på og ved anleggene.

HIM har ikke kompostert slam eller matavfall på eget anlegg i 2021/2022. Slammet omlastes på Toraneset og leveres til IVAR Næring sitt biogassanlegg på Mekjarvik. Matavfallet ble i hele 2022 omlastet på Årabrot og kjørt til forbehandlingsanlegget til Miljøfor Norge på Karmøy. Deretter fraktes det med båt og sluttbehandles i biogassanlegg i Danmark.

Det er i 2022 gjort en del arbeid på deponietappe 1, men det er fortsatt kapasitet til å ta imot en del avfall før deponiet er fullt. Deponietappe 2 ble ferdigstilt sommeren 2022 og vil tas i bruk når deponietappe 1 er ferdig. HIM har tillatelse fra Statsforvalteren i Rogaland til å demontere deponigassanlegget, og det ligger for salg. Det skal gjøres en del avbøtende tiltak de kommende årene, og det skal benyttes kompost som oksidasjonslag.