Kontantstrømsanalyse

 

 

Morselskap Konsern
2021 2022 2022 2021
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
2 493 375 3 972 699 Resultat før skattekostnad 3 095 282 1 892 631
0 -44 648 Periodens betalte skatt -44 648 -12 283
-1 508 000 0 Gevinst salg anleggsmidler 0 -1 578 667
12 522 452 9 571 675 Ordinære av- og nedskrivninger 9 677 675 12 692 452
-366 568 746 327 Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsfond 746 327 -366 568
-11 587 055 8 084 511 Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld 5 110 405 -11 843 923
3 477 632 -3 759 673 Endring i andre tidsavgrensningsposter -1 913 973 3 116 065
5 031 836 18 570 891 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 16 671 068 3 899 707
 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
1 758 000 0 Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 0 1 918 000
-32 912 362 -22 004 273 Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler -22 004 273 -32 912 362
0 0 Innbetaling ved salg av aksjer/andeler i andre foretak 0 0
0 0 Innbetaling av lån til selskap i samme konsern 0 0
-95 115 -955 639 Inn-/utbetalinger ved kjøp av andre investeringer -97 639 -95 115
-31 249 477 -22 959 912  Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -22 101 912 -31 089 477
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
15 915 000 58 875 000 Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld 58 875 000 15 915 000
-8 063 980 -8 463 442 Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld -8 466 942 -8 063 980
0 0 Inn-/utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld 0 0
0 0 Netto endring kassekreditt 0 0
0 0 Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 0 0
0 0 Utbetalinger utbytte 0 0
7 851 020 50 411 558 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 50 408 058 7 854 520
-18 366 621 46 022 537 Netto endring i kontanter 44 977 214 -19 335 250
27 509 765 9 143 144 Kontanter og bankinnskudd 1.1. 12 152 679 31 487 929
9 143 144 55 165 681 Kontanter og bankinnskudd 31.12 57 129 893 12 152 679