Redegjørelse for årsregnskapet

Her følger en oversikt over regnskapsmessige forhold.

Driftsinntekter

Selskapet hadde i 2022 en samlet driftsinntekt på 137,9 mill. kr for HIM IKS og kr 134,6 mill. kr. for konsern. Inntekten er 10 mill. kr høyere enn i 2021 og ca. 8 mill. kr høyere enn budsjettert. Høyere aktivitet skyldes bl.a. inntekter fra næringsdrivende knyttet til deponi og en betydelig økning i inntekt for gjenvunne materialer, særlig papir og metall.

Driftskostnader

Driftskostnadene for 2022 var totalt på 131,9 mill. kr for HIM IKS og 129,4 mill. for konsernet på nivå med budsjetterte kostnader for HIM IKS denne perioden. Lavere transport- og behandlingskostnader skyldes bl.a. færre kunder på miljøparkene og en lavere mengde avfall som sendes til sluttbehandling.

Netto finanskostnader

Sum finansposter er på 2 mill. kr og ble 0,75 mill. høyere enn budsjettert. Noe høyere rentekostnader enn budsjettert er hovedforklaringen til økte finanskostnader.

Resultat

Ordinært resultat før skatt for selskapet ble et overskudd på 4.0 mill. kr for HIM IKS og 3,1 mill. kr for konsernet. Det ble budsjettert med et underskudd på 2,2 mill. kr for HIM IKS. Vesentlig større inntekter for gjenvinning og levering av næringsavfall til deponi førte til et positivt årsresultat på 3,7 mill. for HIM IKS og 3 mill. for konsernet.

Kontantstrømmer

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var på 18,6 mill. kr for mor og 16,7 mill. kr for konsernet. De samlede investeringene i anlegg, maskiner og utstyr i 2022 var på 22 mill. kr og er finansiert delvis via drift og via låneopptak. Konsernets likvidbeholdning pr 31.12.2022 var på 57,1 mill. kr.

Balanse

Eiendelene i selskapet var på totalt 173,8 mill. kr for mor og 172,8 mill. for konsernet. Langsiktig bankgjeld var på 107,2 mill. kr og egenkapitalen for konsernet utgjør 25,8 mill. kr. Av egenkapitalen utgjør 10,9 mill. kr bunden kapital (selvkostfond). Likviditeten i selskapet er god.

Selskapet har satt av 9,5 mill. kr til avslutting og etterdrift av deponiet på Toraneset miljøpark. Avsetning skal dekke gjenstående etterdrift for deponietappe I i 30 år.

Finansiell risiko

HIM er lite eksponert for finansiell risiko. Inntekter og utgifter er i norske kroner og selskapet er i svært liten grad eksponert for valutarisiko. Selskapet er eksponert for endringer i rentenivået, da selskapets gjeld i all hovedsak er avtalt med en flytende rente. Videre kan endringer i rentenivået påvirke investerings­mulighetene i fremtidige perioder. Risikoen blir likevel vurdert til å være relativt lav. Selskapet gjør for tiden ikke bruk av finansielle instrumenter for å redusere finansiell risiko. Risikoen for tap på fordringer er vurdert som lav.