Fritak fra renovasjonsgebyret

HIM behandlet 470 søknader om fritak eller forlengelse av eksisterende fritak fra slam- og renovasjonsgebyr i 2022

Renovasjonsavgiften og slamavgiften er en lovpålagt avgift, men det kan søkes om fritak under spesielle forhold som:

  • Boligen er ubebodd eller under renovering og ikke i bruk.
  • Fritidsboliger; dersom den er til forfall eller er under renovering.
  • Slamavgift; det må dokumenteres at vanninntaket er stengt og plombert av rørlegger.

Det er krav til bildedokumentasjon fra kunde. HIM gjennomfører befaringer enkelte ganger ved behandling av søknader om fritak. Det er ca. 1000 kunder som har innvilget fritak for kortere eller lengre tidsrom. Eier må søke på ny om forlengelse av fritak med jevne mellomrom for å bekrefte at kriteriene for fritaket fortsatt er oppfylt.