Likestilling

HIM har som mål å være en arbeidsplass preget av mangfold der det råder full likestilling. Det skal ikke forekomme diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller alder.

Selskapet har tradisjonelt rekruttert fra svært mannsdominerte miljøer, men dette har endret seg svært mye de senere årene og er fordelt omtrent 50/50. Av 43 fast ansatte (inkludert fire lærlinger) er 21 kvinner. Det er særlig i operative yrker ute på anleggene at det fortsatt er mannsdominans. HIM har nå tre kvinnelige fagarbeidere på anleggene med utdannelse i gjenvinningsfaget, en kvinnelig lærling i samme fag og en kvinne i deltidsstilling i bruktbutikken. Kontorarbeidsplassene er pr. nå svært kvinnedominerte, og på sikt er det ønskelig med en bedre balanse både ute og inne. I ledergruppa er tre kvinner og to menn inkludert daglig leder som er kvinne. Styret bestod i 2022 av tre kvinner og fem menn. Det er tegnet forsikring for styrets medlemmer eller administrerende direktør for deres mulige erstatningsansvar ovenfor selskapet/tredjeperson.