Fremtiden

Nasjonale- og EU-mål for materialgjenvinning er henholdsvis 55, 60 og 65 % frem mot 2025, 2030 og 2035. EU har også besluttet at det skal innføres krav til innsamling av tekstiler innen utgangen av 2025. HIM leverte i 2022 en del trevirke til materialgjenvinning, og dette vil øke i 2023. Materialgjenvinningsprosenten i HIM er nå på ca. 47 %.

HIM har blant annet som en følge av de kommende målsettingene tilbudt sommerjobber til REdu-studenter de siste årene. De har gjennomført ulike prosjekter med henblikk på økte tjenester og økt gjenbruk/material-gjenvinning. Det er i etterkant innført henteordning for hageavfall og juletrær, salg av farlig avfall i bruktbutikk og utredet mulige ordninger for henting av grovavfall og tekstiler. I 2023 ønsker vi at studenter skal ha fokus på gjenbruk med særlig henblikk på tekstiler samt å utrede endringer i gebyrstrukturen med tanke på mer differensierte gebyrer. I tillegg vil HIM delta i et nasjonalt deponiprosjekt der flere studenter er engasjert. Vi ser at det fortsatt er stort potensiale for økt gjenbruk i HIM-området, og HIM har igjen søkt på klimasatsmidler for å øke gjenbruksaktiviteten på Haugalandet. Denne gang er søknaden utarbeidet sammen med Karmøy kommune og SIM.

Fra 2021 har alt biologisk materiale med unntak av hagevirke blitt behandlet utenfor egen region. HIM ønsker å se på muligheter for mer lokal behandling i fremtiden. HIM ser det som viktig at det fortsatt er et deponi på Toraneset for å kunne ta imot masser som må leveres til godkjent sluttbehandling. Den nye deponietappen som ble ferdigstilt i 2022 vil bidra til god deponikapasitet i mange år fremover. Dette vil bidra til et godt tilbud til kommuner og næringsliv i regionen og det er viktig at HIM opprettholder god faglig kompetanse på fagfeltet.

I løpet av 2023 bygges et nytt og moderne driftsbygg på Årabrot Miljøpark med garderober, undervisningsrom og spiserom i 1. etasje og kontorer og møterom i 2. etasje. Administrasjonen vil flytte fra kontorene på Toraneset og det vil i tråd med HIM sin målsetting om å øke fokus på undervisning og omvisninger være lettere å gjennomføre dette i årene som kommer. Det planlegges også å bygge en ny stor omlastingshall på Årabrot slik at enda mer avfall i tråd med dagens lovverk kan håndteres under tak.

Vi ser frem til å løse oppgavene i fellesskap i årene som kommer!