Miljøregnskap

HIMs virksomhet har en netto klimagevinst som skyldes høy grad av materialgjenvinning av flere avfallsfraksjoner. Materialgjenvinning av metall og EE-avfall gir spesielt stor klimagevinst fordi gjenvinning av metall erstatter metallproduksjon fra jomfruelig materiale som er forbundet med høye klimagassutslipp.

I 2022 utarbeidet konsulentselskapet NIRAS et klimaregnskap for HIMs avfallshåndtering. Klimaregnskapet inkluderer transportutslipp, utslipp knyttet til materialgjenvinning, energigjenvinning og andre behandlingsformer for avfallet. Det inkluderer også substitusjonseffekter ved avfallsbehandlingen, som er unngåtte klimagassutslipp for eksempel ved at produsert energi ved avfallsforbrenning erstatter produksjon av elektrisitet, eller at gjenbruk av klær erstatter produksjon av nye klær.

Klimaregnskapet omfatter behandling av 21 ulike avfallsfraksjoner; dekk, EE-avfall, farlig avfall, fritidsbåter, gips, glass, glassemballasje, hageavfall, inert avfall, lysstoffrør, matavfall, metall, metallemballasje, ordinært avfall til deponi, papp og papir, plast, plastemballasje, restavfall, slam, tekstil og trevirke, som hver er knyttet til én eller flere behandlingsmetoder og -lokasjoner.

Resultatene viser at HIM IKS sin avfallsbehandling gir netto negative klimagassutslipp på til sammen ca. 11 200 tonn CO2e for 2021. Dette betyr at avfallshåndtering vi utfører har netto klimagevinst.