HIM Næring

HIM tilbyr henteordninger for næringslivet på restavfall, matavfall, papp/papir, plastemballasje og glass- og metallemballasje. I tillegg henter vi andre fraksjoner etter forespørsel. Mange av våre næringskunder leverer i tillegg avfall direkte til miljøparkene. Vi har totalt 900 næringskunder.

Henteordninger

Vi har ca 900 kundeavtaler som kommer inn under kategorien næringskunder. 760 av disse har henteavtaler på mat- og restavfall, papp/papir, plastemballasje samt glass/metallemballasje, og utgjør en stor del av virksomheten til HIM Næring. 164 av kundeavtalene er kommunale avdelinger/institusjoner i eierkommunene våre, og er fordelt slik:

Bokn 10
Etne 19
Haugesund 57
Tysvær 42
Vindafjord 36

Henting av smitte- og risikoavfall utgjør en stor del av virksomheten til HIM Næring, vi hadde 85 kunder i 2022. Vi henter både på kommunale institusjoner og hos privatpraktiserende kunder i HIMs kommuner. I tillegg har vi anbudet for denne tjenesten i Karmøy kommune. HIM henter farlig avfall hos kunder etter avtale. Vi hadde 45 kunder på dette i 2022.

Direkte levering

Næringskunder leverer også avfall direkte til miljøparkene ved å sortere selv på rampe, eller ved å levere usortert avfall til sorteringshall på Toraneset miljøpark. I tillegg mottar vi avfall som skal deponeres, eksempler på dette er lettere forurensede grusmasser, blåsesand og asbest. Før HIM kan ta imot avfallet, må det avklares om HIM har tillatelse til å ta imot avfallstypen, og det må leveres analyseprøver og dokumentasjon i henhold til gjeldende regelverk.

Utviklingsområder for henteordninger

Flere av kundene ønsker nå mer nøyaktige statistikker på avfallet vi henter. Spesielt etter endring av Avfallsforskriften § 10a der også næringskunder får sorteringskrav. De fleste kundene benytter beholdere, og vi kan ikke gi mer enn estimerte kg hentet avfall, ved omregningsfaktor volum/kg. Dette blir for unøyaktig for mange kunder. Vi har prøvd å registrere vekt manuelt i feltverktøyet, dette ble for tidkrevende for renovatørene. I 2023 ønsker vi å utrede digitale løsninger for vektregistrering.