Slamtømming

HIM har ansvaret for tømming av over 6.000 private slamanlegg (septik), og for tømming av store kommunale slamavskillere i HIM kommunene. Anleggene tømmes etter ulik tømmefrekvens.

I løpet av 2022 utførte HIM 3 206 tømminger. Av disse tømmingene var det 46 nødtømminger (tømming innen 24 timer) og 136 ekstratømminger.

År Ordinære tømminger Ekstra tømminger Nødtømminger Totalt antall tømminger
2022 3024 136 46 3206
2021 3176 143 56 3375
2020 2817 124 51 2992
2019 3621 98 32 3751
2018 2879 80 37 2996
2017 2995 79 40 3114

 

Slamtømmingene fordeles seg mellom kommunene på denne måten:

Bokn 35
Etne 1 249
Haugesund 235
Tysvær 1 433
Vindafjord 254

Det er JTR gruppen AS som utfører tømmingene på vegne av HIM. Hver slambil er utstyrt med feltverktøy (Ipad) som viser hvor anleggene ligger og gir sjåføren god informasjon om ordrer og anlegg. Etter tømming kvitteres ordrene ut via Ipaden og eventuelle merknader noteres. Det er innført rutine på å ta bilder ved tømmingene, slik at det foreligger dokumentasjon på at anlegget er tømt. Dersom det blir registrert avvik på anlegg i forbindelse med tømming, følges disse opp enten av HIM eller kommunen utfra hvilken type avvik det dreier seg om. Innsamlet slam leveres til IVARs behandlingsanlegg i Mekjarvik.

Slamgebyr

Gebyret som privatpersoner betaler for slamtømminger ble justert opp med 4 % fra 2021 til 2022. Justeringen bidrar til nødvendig inndekning av forventet kostnadsøkning. Det årlige gebyret som betales for bolig med standard slamavskiller var i 2022 kr 1 385,- inkludert mva. Disse tankene tømmes hvert 2. år.

Ny kontrakt

I 2022 arbeidet vi mye med anbud for ny kontrakt på innhenting av slam. Anbudet som ble lagt ut var for en periode på 5 år med mulighet for opsjon på 4 enkeltår etter det. Vi fikk tre tilbydere, Norva24- Birkeland vant konkurransen.